Нашата мисия:

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост.
 

Нашата визия:

Образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни. Съдействаме за укрепване на нравствените ценности и устойчива промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към младежи в неравностойно положение и деца и ученици в различни учебни заведения.

 
Фондация "Благотворител" е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на Софийски градски съд на 02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004.
 
Целите на фондацията: 
  1. Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение;
  2. Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото;
  3. Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.
  4. Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение;
  5. Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност лишени от родителски грижи младежи, възрастни и хора с физически и ментални увреждания.
 

Фондация "Благотворител" е  член на Български дарителски форум и Национална мрежа за децата.

 

 

 Можете да копирате документа с десен бутон на мишката и команда: Save picture as..., след това да принтирате.