Годишен отчет

на фондация Благотворител

2007 г.

 

Фондация Благотворител вижда смисъла на съществуването си в разпространението на добрата воля в обществото. Ние се стремим да активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и да утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.

 

Фондация Благотворител е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на 02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20050623004. Фондацията е представлявана от Ива Петкова Петкова, председател на Управителния съвет.

 

Целите на Фондацията са: да подпомага материално и духовно хора в затруднено положение; да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на сираци, възрастни, инвалиди и хора с ментални увреждания; да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; да подкрепя и да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото.

 

Учредител:

Стойко Петков - управител на Енко Вендинг ООД и изпълнителен директор на Униконсултинг АД

 

Управителния съвет:

Ива Петкова – председател на УС, търговски мениджър перлит на S&B Industrial Minerals SA

Камелия Тонева – търг. директор на Енко Вендинг ООД

Юлиан Пекунов – адвокат търговско и вещно право

 

Пенка Лазарова – координатор

Албена Николова – счетоводител

Иван Тачев – системен администратор

 

Доброволци: Йордан Гавазов, Христина Кънчева

 

Основните проекти, които фондацията изпълнява през годината, са свързани с подкрепа на лишени от родителски грижи деца на територията на София и в страната. Проектите са дългосрочни и са обединени от основната цел да бъде активизиран творческият потенциал на тези деца, за да бъде успешна интеграцията им в обществото.

 

Дългосрочни проекти:

 

„Социална и професионална адаптация”

Цел: да помогне на навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в София, да преминат успешно прехода от институционален начин на живот към самостоятелност чрез допълнителна професионална квалификация и намиране на подходяща работа.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват: младежи от домовете „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев”, „Асен Златаров” и SOS Детски селища България в София, както и млади хора от социално слаби семейства.

Резултати: През годината 14 младежи и девойки от домовете П. Р. Славейков, Христо Ботев, Асен Златаров и SOS Детски селища в София преминаха различни професионални курсове: 4 шофьорски, 7 готварски, 1 фризьорски, 1 сервитьорски и 1 за маникюр. Оказано е съдействие за намиране на работа на младежите чрез агенции, работодатели, приятели, познати.

За 3 години чрез проекта е предоставена възможност на 53-ма млади хора от домовете в София и от социално слаби семейства да преминат желана професионална подготовка, част от тях да намерят подходяща работа.

Развитие: Проектът продължава с включване на нови бенефициенти от четирите институции в София.

              

                                       

 

„Сътворявам живота си”

Цел: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез подходящ психологически тренинг.

Конкретни цели:

      осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на съществуващи предразсъдъци по отношение на собствената личност;

      развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели;

      създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст между 16 и 18 години от домовете в „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев”, „Асен Златаров” в София.

Начало: април 2007 г.

Резултати: извършена бе промяна на стереотипите на себевъзприятие, усвоени бяха нови поведенчески модели, повишено бе самочувствието на 15 младежи от самостоятелно взети решения и успешното им осъществяване.

Развитие: проектът може да бъде изпълняван и в други домове в страната.

 

„Търся работа”

 

                       

 

 

Цел: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена професионална адаптация чрез изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда.

Конкретни цели:

      повишаване на познанията за същността на различни видове професии;

      осъзнаване на личната отговорност в планирането на професионалния избор;

      изграждане на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа и за интервю с работодател.

Обхват: завършилите успешно професионални курсове младежи от домовете „П. Р. Славейков”, „Христо Ботев” и „Асен Златаров” в София.

Начало: май 2007 г.

Резултати: 15 млади хора усвоиха практически умения за: търсене на подходяща работа; за писане на автобиография и мотивационно писмо; за успешно представяне на интервю с работодател.

Развитие: проектът може да бъде изпълняван и в други домове в страната.

Разходите за професионалното обучение по трите проекта възлизат общо на 6 980 лв.

„В мрежа”

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до информационните технологии и Интернет, да преодолеят социалната изолация и да имат по-добри възможности за житейска и професионална реализация.

Начало: май 2005 г.

Обхват: организирани са 16 интернет клуба в домовете П. Р. Славейков, Христо Ботеви Асен Златаров в София, Св. Иван Рилски в с. Разлив, Констанца Ляпчева в Долна баня, Ана Гиздова и Васил Петлешков в Брацигово, Лудогорие в Исперих, Любчо Баръмов в с. Доганово, Асен Златаров в Якоруда, Св. Николай Мирликийски в Благоевград, Таню войвода в Асеновград, домът във Велинград, Рада Киркович, Княгиня Мария-Луиза” и Олга Скобелева в Пловдив. Към 13-те изградени и поддържани от фондацията интернет клуба в проекта през годината се включват и пловдивските домове Рада Киркович”, Княгиня Мария-Луиза”и Олга Скобелева” и едно от общежитията на SOS Детски селища България.

Резултати: съобразно нуждите на всеки дом са доставени компютърни конфигурации и допълнително оборудване, компютрите са свързани в мрежа, изградени са интернет връзки, осигурява се редовна сервизна поддръжка, провежда се обучение на децата и на желаещите педагози с основни компютърни програми. Над 1000 деца, израстващи в институции, имат достъп до Интернет. Създаден е сайт www.vmreja.com с форум и чат, чрез които децата и техните възпитатели могат да обменят полезна и актуална информация.

Развитие: предстои разширяване на проекта с изграждане на нови интернет клубове в домове в страната.

Проектът получи одобрението на Министерството на образованието и науката и на Държавната агенция за закрила на детето.

Разходите по проекта за материали и услуги по пазарни цени възлизат общо на 7855 лв.

                        

                                              

 

Постигам по-висок успех:

Цел: стимулиране на усилията и стремежа към знания на децата, израстващи без родителски грижи в домовете в София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50.

Начало: февруари 2005 г.

Обхват: учениците от 7-и до 13-и клас, израстващи в домовете П. Р. Славейков, „Христо Ботев” и SOS Детски селища България в София.

Резултати: за годината са изплатени 28 стипендии: 12 за отличен успех и 16 за много добър, повишена е мотивацията за постигане на по-висок успех сред децата от домовете, включени в проекта.

От началото на проекта са изплатени общо 63 стипендии - 27 за отличен и 36 за много добър успех.

Развитие: разширяване на обхвата на проекта чрез увеличаване на броя на получаващи стипендии деца, както и на броя на домовете, участващи в проекта.

Общо разходите по проекта за годината са 2930 лв.

 

Дарения извън проектите

·                     Фондацията е подпомогнала хора в трудни моменти от техния живот с еднократни суми или месечна подкрепа на обща стойност 1420 лв.

·                     На 75 деца от дом Детелина в Шумен са дарени книги, играчки, шоколади на обща стойност 770 лв.

·                     Заплатен е куверт за абитуриентски бал на девойка от дом П. Р. Славейков” в София на стойност 85 лв.

·                     Подпомогнати са с материали и средства на обща стойност 112 лв. талантливи студенти от университет Константин Преславски”  в Шумен, бивши възпитаници на ДДЛРГ Детелина”.

·                     Дарени са книги и помагала на деца с увреждания от Национален център за социална рехабилитация Свети Мина”  в София на обща стойност 72 лв.

·                     Дарени са 1235 лв. чрез Американската търговска камара на Дом за възрастни хора Дървеница в София, на Асоциация Бъдеще за деца с увреждания”, Казанлък и на фондация Стара Загора”  за възстановяване на гора, засегната от пожари.

·                     Проведен е конкурс Коледно настроение” за най-добра коледна рисунка в дом Асен Златаров”  в София, на първенците са раздадени награди за 115 лв.

·                     Проведен е конкурс Моето предложение за www.vmreja.com”. Победителят е награден с MP4 на стойност 44 лв.

·                     За летния лагер на децата от дом Любчо Баръмов” в Доганово са дарени 300 лв.

·                     Подпомогнато е пътуването на младеж от дом П. Р. Славейков” за младежки обмен до Белгия на стойност 150 лв.

·                     Подпомогната е самотна майка, бивша възпитаничка на дом Христо Ботев” с памперси на стойност 99 лв. за бебето и.

·                     Дарени са с професионална литература младежите, които се обучават в готварски курс на стойност 70 лв.

·                     Заплатено е обучението на две деца във Френското училище в София на стойност 10622 лв.

Общата сума на изразходените средства е 15094 лв.

     

                                          

 

В края на годината фондацията кандидатства пред Програмата на Обединени холандски фондации за финансиране на проекта „Мост към света”. Неговата цел е да осигури подкрепа на навършили пълнолетие младежи за качествена социална и професионална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез създаване на защитено жилище. За целта фондацията е вписана в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане и като доставчик на социални услуги.

 

Дарители

Дейностите на Благотворител се финансират изцяло от учредителя на фондацията Стойко Петков – управител на „Енко Вендинг” ООД и изпълнителен директор на „Униконсултинг” АД и от съмишленици - частни дарители и фирми, сред които са: „Енко Вендинг” ООД, „Амютех” ООД, ЕТ „Хермес Интел”„Лукойл” ЕООД, „Витагрейн БГ” АД, „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД, Ерготрак ООД, Българска асоциация за информационни технологии.

 

Фондация Благотворител е член на Български донорски форум със статут на наблюдател.