Годишен отчет

на фондация „Благотворител”

2009 г.

Фондация „Благотворител” вижда смисъла на съществуването си  в разпространението на добрата воля в обществото. Ние се стремим да  активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и с това същевременно да утвърждаваме общочовешките нравствени  ценности.

 

 

                            

 

Основните проекти, които фондацията изпълни през годината, са свързани с   подкрепа на лишени от родителски грижи деца на територията на София и в страната. Проектите са обединени от основната цел да бъде активизиран творческият потенциал на тези деца, за да бъде успешна интеграцията им в обществото.

2009 г. бе предизвикателна за екипа на Фондацията, защото наред с дългосрочните проекти, изпълнявани повече от 4 години със собствени средства, сериозни усилия бяха положени за реализирането на 3 нови проекта с външно финансиране.

Дългосрочни проекти със собствено финансиране от дарения:

Постигам по-висок успех:

Цел: стимулиране на усилията и стремежа към знания на децата, израстващи без родителски грижи в домовете в София с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50.

Резултати: За втори срок на учебната 2008/2009 г. са отпуснати 18 стипендии - 3 за отличен успех и 13 за много добър. Стипендиантите от SOS Детски селища в София са 8, петима са от ДДЛРГ "П. Р. Славейков", трима са от социално слаби семейства. Изплащани са стипендии и на двама студенти първокурсници в СУ "Климент Охридски".

За първи срок на учебната 2009-2010 г. са определени нови правила за изплащане на стипендии. Кандидатите преминават през два конкурсни кръга, повишен е размерът на изплащаните суми - за отличен успех е 50 лв., за много добър - 25 лв. Отпуснати са 11 стипендии - 6 за отличен успех и 3 за много добър. Стипендиантите от SOS Детски селища в София са 8, един младеж е от дом "П. Р. Славейков" и една девойка без родители, бивша възпитаничка на дом „Христо Ботев”. Стипендии получават две студентки първокурснички в СУ "Св. Климент Охридски", бивши стипендиантки на фондацията като ученици.

За 2009 г. стипендиите са 29, изплатената сума е 5 057,5 лв.

 

                       

 

В мрежа

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до информационните технологии и Интернет, да преодолеят социалната изолация и да имат добри възможности за житейска и професионална реализация.

Резултати: организирани са 21 интернет клуба в домовете в София, Разлив, Долна баня, Брацигово, Исперих, Доганово, Якоруда, Благоевград, Асеновград, Велинград, Пловдив, Стара Загора и Нови хан, предоставена е хардуерна и софтуерна поддръжка.

Над 1500 деца, израстващи в институции, имат достъп до Интернет и могат да общуват помежду си във форума на сайта www.vmreja.com.

Разходите за годината за материали и услуги по пазарни цени възлизат общо на 7 654 лв.

 

                      

 

 

Социална и професионална адаптация

Цел: да помогне на навършващи пълнолетие младежи, отглеждани и възпитавани в домове без родителски грижи в София, да преминат успешно прехода от институционален начин на живот към самостоятелност чрез допълнителна професионална квалификация и намиране на подходяща работа.

Резултати: През годината първокурсник в СУ „Св. Климент Охридски”, бивш възпитаник на дом „Христо Ботев” в София завърши курс по английски език, трима младежи от дом „Ана Гиздова” в гр. Брацигово избраха готварски курс.

За 4 години чрез проекта е предоставена възможност на 67 млади хора от домовете в София и от социално слаби семейства да преминат желана кандидатстудентска или професионална подготовка, част от тях да намерят подходяща работа.

Разходите за професионалното обучение по проекта за 2009 г. възлизат общо на 1 070 лв.

Извън проектите дарените средства са 4039 лв. за подкрепа на самотни майки, които отглеждат децата си в Дом за сираци "Св. Николай" , за награди на победителите в конкурси, за обучението на две деца във френското училище в София.

 

                 

 

 

Краткосрочни проекти с външно финансиране:

Сътворявам живота си

Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот.

Целева група: 30 младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст 16-18 години от ДДЛРГ "Петко Р. Славейков", "Асен Златаров", Христо Ботев" и SOS Детски селища в София и дом "Лудогорие" в Исперих.

Времетраене: проектът е с продължителност 8 месеца от 01.10.2008 г. до 31.05.2009 г.

Резултати: в рамките на годината са финансирани професионалните курсове за 22 млади хора от домове за лишени от родителски грижи деца - 8 младежи от дом "Лудогорие" в Исперих избраха шофьорски курс, един младеж предпочете курс по компютърна грамотност, 4 младежи от домовете в София избраха готварски курс, 2 сервитьорски, 3 козметични, 2 езикови, 2 кандидатстудентски по математика.

Финансиране: проектът е на обща стойност 27 055 лв., от които 25 701 лв. са държавно финансиране от Републиканския бюджет за 2008 г.

Общата сума за 2009 г. по проекта е 18 140 лв.

 

                             

 

 

„Мога. Наравно с всички”

Цел на проекта: да предостави възможност за качествена социална интеграция на младежи, на които предстои да напуснат домовете за лишени от родителски грижи деца в гр. Стара Загора и в гр. Брацигово.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етническа принадлежност, живеещи в ДДЛРГ „Васил Петлешков” и „Ана Гиздова” в Брацигово, в „Българка”, „Мария Терезия” и „Теофано Попова” в Стара Загора.

Етапи: психологически тренинг, обучение за активно поведение на пазара на труда и обучение в професионални курсове по избор.

Резултати: от 50 младежи от домовете в Стара Загора и Брацигово, които се включиха в първите 2 етапа на проекта, 27 завършиха успешно професионални курсове – 19 готварски, 4 фризьорски, 3 за заварчици и 1 кандидатстудентски.

Финансиране: проектът е финансиран от Виваком.

Общата сума на професионалните курсове за 2009 г. по проекта е 8 135 лв.

 

                   

 

 

Създаване на комплекс за социални услуги в община Брацигово

Цел: Преструктуриране на специализираната институция ДДЛРГ „Ана Гиздова” в Комплекс за социални услуги за деца в риск и техните семейства в община Брацигово.

Специфични цели:

> Създаване на условия за повишаване на уменията за самостоятелен живот на младежи и девойки, напускащи институцията, чрез предоставяне на услугата „Преходно жилище”.

> Разработване и предоставяне на услугата „Дневен център” за превенция на деца

> Разработване на услуги по реинтеграция за децата в ДДЛРГ „Ана Гиздова”.

Времетраене: проектът се изпълнява в рамките на една година от 28.11.2008 до 27.11.2009г.

Резултати: ремонтирани и обзаведени са пространствата на дом „Ана Гиздова” за нуждите на услугите „Преходно жилище” за 12 младежи от 16 до 18 години и „Дневен център” за 10 деца в риск от община Брацигово. Сформирани и обучени са екипите от професионалисти за работа с деца и техните семейства. 13 младежи придобиха умения за самостоятелен живот, 8 преминаха професионални курсове – готварски и фризьорски. Повишено бе качеството на институционална грижа за 29 деца, от тях 4 бяха реинтегрирани, 2 осиновени, 13 настанени при по-добри условия в ДДЛРГ „Васил Петлешков”.

Финансиране: по Програма ФАР - BG 2006/018-343.01.01-„Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

 

                    

 

 

Общата сума на изразходените средства по проекта е 163 373 лв.

 

През годината благодарение на всички реализирани проекти професионални и кандидатстудентски курсове са завършили 58 младежи от домове в София и в страната.

 

 

.