Помагаме на хората да си помогнат сами
 

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост.

 

Социална и професионална адаптация   Постигам по-висок успех   Програма „Добродетели”
picture1

picture2
 
picture3
 

 

Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация, езикова и кандидатстудентска подготовка на младежи в неравностойно положение.


Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00  ученици от 8-и до 12-и клас и успех над 4.50 студенти, лишени от родителски грижи.


Програма „Добродетели” съдейства за личностното развитие и изграждане на емоционална интелигентност у деца и младежи. Осъществени са 9 проекта в 110 детски градини, основни и средни училища. За повече от 16000 ученици преподаването на общочовешките добродетели в часове на класа и в извънкласни занимания се превърна в модел за толерантно общуване.